شعر بختیاری

بنام   خدایی  که     لر آفرید                                        زینه  و  پیا،  دهدر  و  کر  آفرید

کرده  به  دنیا  لر    وا  دیاری                                       داده   بسون   غیرت   بختیاری

هخامنش  ز ایل  لر  وریستا                                        پخش  و پلا  وابیده  مین   دنیا

مو تاته زا کوروش و اردشیرم                                       مو تخت جمشیدم  و برد شیرم

مو   بختیارم  ز  نسل   افتو                                        صاف  دلم ،  پاک  دلم،  جور  او

مو  بختیارم  که  شیر افکنم                                        بدامان   زاگرس    بود   میهنم

ز  عهد  کهن ریشه ام پایدار                                       به   آزادگی   گشته ام   نامدار

دریغا  شهیدان  خفته بخاک                                         سواران   آزاده  با   قلب   پاک

/ 0 نظر / 47 بازدید